رئیس جمهور به استاندار خراسان جنوبی گفت تا شماره اتماس پیرزن بیرجنری را بگیرد و مشکل او را پی‌گیری کند.

رئیس جمهور به استاندار خراسان جنوبی گفت تا شماره اتماس پیرزن بیرجنری را بگیرد و مشکل او را پی‌گیری کند.