تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور طی حکمی دوم اکتبر ۲۰۲۱ را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد.

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور طی حکمی دوم اکتبر ۲۰۲۱ را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد.