مخبر با بیان اینکه مردم تا حد امکان به منازل تخریبی نروند و قطعا با عزم جدی مشکلات را برطرف می‌کنیم، تصریح کرد:‌ دولت در صحنه خواهد بود و ما کنار مردم هستیم….

مخبر با بیان اینکه مردم تا حد امکان به منازل تخریبی نروند و قطعا با عزم جدی مشکلات را برطرف می‌کنیم، تصریح کرد:‌ دولت در صحنه خواهد بود و ما کنار مردم هستیم.