داریوش بابائیان با اشاره به اینکه خانه سینما توانایی مدیریت میزان دستمزد اهالی سینما را ندارد، تأکید کرد که دستمزدها در سینمای ایران هیچ حساب و کتابی نداشته و همه چیز در توافقات بین عوامل و تهیه‌کننده تعیین می‌شود….

داریوش بابائیان با اشاره به اینکه خانه سینما توانایی مدیریت میزان دستمزد اهالی سینما را ندارد، تأکید کرد که دستمزدها در سینمای ایران هیچ حساب و کتابی نداشته و همه چیز در توافقات بین عوامل و تهیه‌کننده تعیین می‌شود.