رئیس جمهور در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل یادداشتی نوشت.

رئیس جمهور در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل یادداشتی نوشت.