مدافع تاجیکستانی پرسپولیس فصل بعد دز نساجی زیر نظر حمید مطهری فعالیت خواهد کرد.

مدافع تاجیکستانی پرسپولیس فصل بعد دز نساجی زیر نظر حمید مطهری فعالیت خواهد کرد.