یک سارق بی تجربه که تلاش داشت با استفاده از اسپری رنگی دوربین را برای ضبط نکردن تصویرش بپوشاند موفق نشد و در حین سرقت چهره‌اش ثبت شد.

یک سارق بی تجربه که تلاش داشت با استفاده از اسپری رنگی دوربین را برای ضبط نکردن تصویرش بپوشاند موفق نشد و در حین سرقت چهره‌اش ثبت شد.