حوادث رکنا: جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزل در حین سرقت که با عوض کردن لباس، خود را مدیر ساختمان معرفی کرده بود، خبر داد.

حوادث رکنا: جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزل در حین سرقت که با عوض کردن لباس، خود را مدیر ساختمان معرفی کرده بود، خبر داد.