حوادث رکنا: موبایل قاپی که بخاطر بیماری مادرش با همدست خود موبایل قاپی می کرد دستگیر شد.

حوادث رکنا: موبایل قاپی که بخاطر بیماری مادرش با همدست خود موبایل قاپی می کرد دستگیر شد.