چند جوان ضمن ضرب و شتم فروشنده، اقدام به سرقت از فروشگاه کردند.چند جوان در شهر سیاتل آمریکا به یک فروشگاه یورش بردند و ضمن کتک زدن فروشنده، اجناس زیادی را غارت کردند….

چند جوان ضمن ضرب و شتم فروشنده، اقدام به سرقت از فروشگاه کردند.چند جوان در شهر سیاتل آمریکا به یک فروشگاه یورش بردند و ضمن کتک زدن فروشنده، اجناس زیادی را غارت کردند.