کمپ‌های خصوصی ترک اعتیاد اجباری در ایران از اینجا شکل گرفته که سیستم دولتی و قضائی در پاسخ به معتادان آزاردهنده خانگی سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی نداشته‌اند….

کمپ‌های خصوصی ترک اعتیاد اجباری در ایران از اینجا شکل گرفته که سیستم دولتی و قضائی در پاسخ به معتادان آزاردهنده خانگی سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی نداشته‌اند.