رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری با ژرف‌نگری از سال‌ها پیش با ورود به بحث علوم پیشرفته از علوم و فناوری هسته‌ای حمایت کردند، تاکید کرد: اکنون در چرخه سوخت هسته‌ای خودکفا هستیم….

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری با ژرف‌نگری از سال‌ها پیش با ورود به بحث علوم پیشرفته از علوم و فناوری هسته‌ای حمایت کردند، تاکید کرد: اکنون در چرخه سوخت هسته‌ای خودکفا هستیم.