استقبال مردم از رونالدو اصلا عجیب نبود اما در این ماجرا هم مثل خیلی مسایل دیگر ضعف مدیریت مشهود بود.

استقبال مردم از رونالدو اصلا عجیب نبود اما در این ماجرا هم مثل خیلی مسایل دیگر ضعف مدیریت مشهود بود.