محسن قهرمانی می‌گوید اینکه داوران مردود شده با تست مجدد، از ابتدای لیگ در مسابقات حاضر شوند به نفع داوری فوتبال کشور است.

محسن قهرمانی می‌گوید اینکه داوران مردود شده با تست مجدد، از ابتدای لیگ در مسابقات حاضر شوند به نفع داوری فوتبال کشور است.