عرضه اولیه ددانا امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به عنوان سومین نماد عرضه اولیه شده فرابورسی و چهارمین نماد عرضه اولیه شده از ابتدای سال، انجام شد. در این عرضه اولیه چند کد مشارکت داشتند و به هر کد چند سهم رسید؟…

عرضه اولیه ددانا امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به عنوان سومین نماد عرضه اولیه شده فرابورسی و چهارمین نماد عرضه اولیه شده از ابتدای سال، انجام شد. در این عرضه اولیه چند کد مشارکت داشتند و به هر کد چند سهم رسید؟