سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: هموطنان اهدا خون در شرایط کنونی را فراموش نکنند.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: هموطنان اهدا خون در شرایط کنونی را فراموش نکنند.