سخنگوی وزارت نفت ایران گفت: در رای اختلاف گازی با ترکمن گاز، هیچ جریمه و خسارتی در کار نیست.

سخنگوی وزارت نفت ایران گفت: در رای اختلاف گازی با ترکمن گاز، هیچ جریمه و خسارتی در کار نیست.