پادشاه اردن تاکید کرد: روابط اردن با روسیه رو به بهبود است و فرصت‌های زیادی در مرحله پس از کرونا در زمینه پزشکی و تولید واکسن‌ها وجود خواهد داشت….

پادشاه اردن تاکید کرد: روابط اردن با روسیه رو به بهبود است و فرصت‌های زیادی در مرحله پس از کرونا در زمینه پزشکی و تولید واکسن‌ها وجود خواهد داشت.