نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس یازدهم به بیان توضیحاتی درباره نابسامانی وضعیت قراردادهای کارگران پرداخت.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس یازدهم به بیان توضیحاتی درباره نابسامانی وضعیت قراردادهای کارگران پرداخت.