ناظمی متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه نباید آزموده‌های گذشته را تکرار کنیم، گفت: در حال ورود به پیک ششم کرونا هستیم، ولی هنوز با روند افزایشی مواجه نشدیم….

ناظمی متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه نباید آزموده‌های گذشته را تکرار کنیم، گفت: در حال ورود به پیک ششم کرونا هستیم، ولی هنوز با روند افزایشی مواجه نشدیم.