تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از رفتن دراگان اسکوچیچ، دومین باخت خانگی و چهارمین باخت پیاپی خود را در نیم فصل دوم تجربه کرد.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از رفتن دراگان اسکوچیچ، دومین باخت خانگی و چهارمین باخت پیاپی خود را در نیم فصل دوم تجربه کرد.