روسای سه قوه بر هماهنگی اقدامات اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند.

روسای سه قوه بر هماهنگی اقدامات اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند.