رگهای بدن ما به قدری طول و درازا دارد که میتواند چندبار دور کره زمین بچرخد.

رگهای بدن ما به قدری طول و درازا دارد که میتواند چندبار دور کره زمین بچرخد.