حجم نقدینگی در چهار سناریو بررسی شده است: در این سناریوها حجم این متغیر مهم بر پایه میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 4 بازه زمانی اعم از یکسال منتهی به تیر 1400، 6 ماه منتهی به تیر، 4 ماه نخست سال 1400 و خود رشد ماهانه تیر 1400 محاسبه شده است. …

حجم نقدینگی در چهار سناریو بررسی شده است: در این سناریوها حجم این متغیر مهم بر پایه میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 4 بازه زمانی اعم از یکسال منتهی به تیر 1400، 6 ماه منتهی به تیر، 4 ماه نخست سال 1400 و خود رشد ماهانه تیر 1400 محاسبه شده است.