استاندار فارس گفت: بانک‌های سرمایه، پاسارگاد، ایران زمین، آینده و اقتصاد نوین منابع استان فارس را در سایر استان‌ها هزینه می‌کردند.

استاندار فارس گفت: بانک‌های سرمایه، پاسارگاد، ایران زمین، آینده و اقتصاد نوین منابع استان فارس را در سایر استان‌ها هزینه می‌کردند.