اردوغان گفت: در اولین فرصت به تورم خواهیم پرداخت و روند آن را تحت کنترل در خواهیم آورد.

اردوغان گفت: در اولین فرصت به تورم خواهیم پرداخت و روند آن را تحت کنترل در خواهیم آورد.