سیامک مره صدق گفت: در انفجارها، گازهایی همچون سیانیدها منتشر می‌شود و انتشار این گازها برای سلامتی مضر هستند. مردم از ازدحام بپرهیزند.

سیامک مره صدق گفت: در انفجارها، گازهایی همچون سیانیدها منتشر می‌شود و انتشار این گازها برای سلامتی مضر هستند. مردم از ازدحام بپرهیزند.