قم- دریاچه نمک قم یکی از ظرفیت‌های عظیم معدنی مغفول مانده در کشور است که ایجاد راه دسترسی و توجه به طرح‌های مطالعاتی می‌تواند تهدید این گنجینه را به فرصت تبدیل کند….

قم- دریاچه نمک قم یکی از ظرفیت‌های عظیم معدنی مغفول مانده در کشور است که ایجاد راه دسترسی و توجه به طرح‌های مطالعاتی می‌تواند تهدید این گنجینه را به فرصت تبدیل کند.