هنوز ماجرای انتشار فیش 200 میلیون تومانی نمایندگان مجلس و حتی درخواست ماشین شاسی‌بلند آنها را فراموش نکرده‌ایم.

هنوز ماجرای انتشار فیش 200 میلیون تومانی نمایندگان مجلس و حتی درخواست ماشین شاسی‌بلند آنها را فراموش نکرده‌ایم.