امیر دریادار ایرانی گفت: به همگان این پیام را می‌دهیم که هرگاه با ایرانی‌ها با احترام صحبت شود قطعاً ایرانی‌ها نیز با احترام برخورد خواهند کرد و اگر غیر از این باشد، یقینا با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد….

امیر دریادار ایرانی گفت: به همگان این پیام را می‌دهیم که هرگاه با ایرانی‌ها با احترام صحبت شود قطعاً ایرانی‌ها نیز با احترام برخورد خواهند کرد و اگر غیر از این باشد، یقینا با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد.