خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد: در جریان درگیری هایی که روز چهارشنبه بین تظاهرکنندگان و نیرو های امنیتی در بغداد رخ داد، 133 تن زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد: در جریان درگیری هایی که روز چهارشنبه بین تظاهرکنندگان و نیرو های امنیتی در بغداد رخ داد، 133 تن زخمی شدند.