فرمانده انتظامی شهرستان خاش از درگیری مسلحانه پلیس با اشرار مسلح کوردل در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش از درگیری مسلحانه پلیس با اشرار مسلح کوردل در این شهرستان خبر داد.