برخی رسانه‌ها از درگیری مرزی میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان خبر دادند.

برخی رسانه‌ها از درگیری مرزی میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان خبر دادند.