مهر: در نتیجه درگیری در مرز ایران و افغانستان یک نیروی مرزبانی به شهادت رسید.

مهر: در نتیجه درگیری در مرز ایران و افغانستان یک نیروی مرزبانی به شهادت رسید.