«فیصل فرید چوهدری» عضو تیم حقوقی رئیس تحریک انصاف به «الجزیره» گفت دادگاه حکم بازداشت عمران خان را در رابطه با پرونده فساد مالی لغو کرده است….

«فیصل فرید چوهدری» عضو تیم حقوقی رئیس تحریک انصاف به «الجزیره» گفت دادگاه حکم بازداشت عمران خان را در رابطه با پرونده فساد مالی لغو کرده است.