الحشد الشعبی حمله بقایای گروهک تروریستی داعش را ناکام گذاشت.

الحشد الشعبی حمله بقایای گروهک تروریستی داعش را ناکام گذاشت.