اینبار عمر تبریکات روز پزشک در چشم برهم زدنی با خبر درگذشت ناباورانه دکتر مهدیه مظاهریان دستیار سال سوم گروه آموزشی بیماری های قلب و عروق، به خزانی غمبار بدل شد….

اینبار عمر تبریکات روز پزشک در چشم برهم زدنی با خبر درگذشت ناباورانه دکتر مهدیه مظاهریان دستیار سال سوم گروه آموزشی بیماری های قلب و عروق، به خزانی غمبار بدل شد.