دکتر عالم زاده استاد بازنشسته ریاضی دانشگاه خوارزمی و از دانشجویان برجسته مرحوم دکتر مصاحب و نیز از شخصیت های پیش کسوت جامعه ریاضی کشور بود و نام استاد یاد آور ترجمه کتب برجسته آنالیز و جبر و هندسه می باشد….

دکتر عالم زاده استاد بازنشسته ریاضی دانشگاه خوارزمی و از دانشجویان برجسته مرحوم دکتر مصاحب و نیز از شخصیت های پیش کسوت جامعه ریاضی کشور بود و نام استاد یاد آور ترجمه کتب برجسته آنالیز و جبر و هندسه می باشد.