ترامپ مدتی قبل ادعا کرده بود که قراردادهای تسلیحاتی که در سال ۲۰۱۷ با عربستان سعودی امضا کرد، ۴۵۰ هزار فرصت شغلی برای مردم آمریکا ایجاد خواهد کرد….

ترامپ مدتی قبل ادعا کرده بود که قراردادهای تسلیحاتی که در سال ۲۰۱۷ با عربستان سعودی امضا کرد، ۴۵۰ هزار فرصت شغلی برای مردم آمریکا ایجاد خواهد کرد.