رکنا : دردهای معده بسیار آزاردهنده است.

رکنا : دردهای معده بسیار آزاردهنده است.