همانطور که در بخش نخست (استراتژی آمریکا برای ایجاد نظم جدید خاورمیانه ) تشریح شد ، روند صلح کیسینجر در خاورمیانه بیشتر برای خرید زمان طراحی شد تا صلح : زمان برای اسرائیل برای ایجاد قابلیت‌های خود و کاهش انزوای خود، و زمان برای اعراب جهت خسته شدن از در…

همانطور که در بخش نخست (استراتژی آمریکا برای ایجاد نظم جدید خاورمیانه ) تشریح شد ، روند صلح کیسینجر در خاورمیانه بیشتر برای خرید زمان طراحی شد تا صلح : زمان برای اسرائیل برای ایجاد قابلیت‌های خود و کاهش انزوای خود، و زمان برای اعراب جهت خسته شدن از درگیری و تشخیص مزایای همکاری با یک همسایه اسرائیلی که به طور فزاینده‌ای قدرتمند است . در این میان، او صلح خاورمیانه را با احتیاط، بدبینی و تدریجی دنبال می‌کرد، به همین دلیل است که آن را «دیپلماسی گام به گام» نامید.