تحریم نظام بانکی روسیه و افت چشمگیر ارزش روبل این باور را ایجاد کرد که اقتصاد روسیه هم به سرانجام اقتصاد ایران یعنی افت شدید ارزش پول ملی و رشد شدید تورم دچار خواهد شد. با این حال مقامات روسیه برخلاف دولت روحانی، به جای مدیریت دستوری، از ابزارهای علمی…

تحریم نظام بانکی روسیه و افت چشمگیر ارزش روبل این باور را ایجاد کرد که اقتصاد روسیه هم به سرانجام اقتصاد ایران یعنی افت شدید ارزش پول ملی و رشد شدید تورم دچار خواهد شد. با این حال مقامات روسیه برخلاف دولت روحانی، به جای مدیریت دستوری، از ابزارهای علمی برای مدیریت چالش‌های تحریمی بهره بردند.