دردهای مچ پا بیش تر به علت کار، فعالیت و فشار زیاد است و این فشارها باعث می شود تاندون های مچ پا التهاب دار می شوند. به دردهای ناحیه پاشنه پا، نیز التهاب پاشنه کف پا یا خار پاشنه میگویند ….

دردهای مچ پا بیش تر به علت کار، فعالیت و فشار زیاد است و این فشارها باعث می شود تاندون های مچ پا التهاب دار می شوند. به دردهای ناحیه پاشنه پا، نیز التهاب پاشنه کف پا یا خار پاشنه میگویند .