باشگاه یوونتوس در نظر دارد تا برای جلوگیری از مشکل و کمبود در خط میانی، سرگی میلینکوویچ ساویچ را جذب کند.

باشگاه یوونتوس در نظر دارد تا برای جلوگیری از مشکل و کمبود در خط میانی، سرگی میلینکوویچ ساویچ را جذب کند.