بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه از درخواست ۱٫۲ میلیارد دوز واکسن ویروس کرونا از این کشور خبر داد.

بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه از درخواست ۱٫۲ میلیارد دوز واکسن ویروس کرونا از این کشور خبر داد.