یک فرمانده اوکراینی در ماریوپل از ایلان ماسک درخواست کرد تا به نمایندگی از کسانی که توسط نیروهای روسی در کنترل این شهر جنوبی به دام افتاده اند، مداخله کند….

یک فرمانده اوکراینی در ماریوپل از ایلان ماسک درخواست کرد تا به نمایندگی از کسانی که توسط نیروهای روسی در کنترل این شهر جنوبی به دام افتاده اند، مداخله کند.