این درخواست پس از آن منتشر شد که شرکت آلفابت در ژانویه اعلام کرد حدود شش درصد از کارکنان خود را به دنبال فشار سرمایه‌گذاران برای کاهش هزینه در دوران رکود پساکرونایی، اخراج می کند….

این درخواست پس از آن منتشر شد که شرکت آلفابت در ژانویه اعلام کرد حدود شش درصد از کارکنان خود را به دنبال فشار سرمایه‌گذاران برای کاهش هزینه در دوران رکود پساکرونایی، اخراج می کند.