معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: دولت سیزدهم ترکیبی از جوانان و افراد با تجربه است. باید هم برنامه‌ریزی کرد و هم در صحنه حضور داشت و نباید تنها به ارائه گزارش‌ اکتفا کرد….

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: دولت سیزدهم ترکیبی از جوانان و افراد با تجربه است. باید هم برنامه‌ریزی کرد و هم در صحنه حضور داشت و نباید تنها به ارائه گزارش‌ اکتفا کرد.