سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از طرف‌های درگیر در قره باغ کوهستانی خواست که خویشتنداری را در پیش بگیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از طرف‌های درگیر در قره باغ کوهستانی خواست که خویشتنداری را در پیش بگیرند.