مرد جوان دوماه قبل از به دنیا آمدن دخترش مرگ مغزی شد و اعضای بدنش به بیماران نیازمند فرصت دوباره ای برای ادامه زندگی داد.

مرد جوان دوماه قبل از به دنیا آمدن دخترش مرگ مغزی شد و اعضای بدنش به بیماران نیازمند فرصت دوباره ای برای ادامه زندگی داد.